Jesteś klientem biznesowym?
To ustawienie dostosowuje asortyment oraz ceny produktów do potrzeb użytkownika
  • Jesteś klientem biznesowym?
    To ustawienie dostosowuje asortyment oraz ceny produktów do potrzeb użytkownika
  • 0Koszyk
Twoje produkty w koszyku
Twój koszyk jest pusty.

Dodaj do koszyka towary i kup je szybko, bezpiecznie i wygodnie.

Panel klienta

Regulamin B2C

Regulamin sklepu
Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie
internetowym dostępnym pod adresem sklep@grupamarat.pl, prowadzonym przez
MARAT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością , Brzezińska 8a, Rybnik 44-203, NIP: 642-
26-94-376, REGON: 276922955. Kapitał zakładowy wynosi: 100000,00 zł. Spółka jest
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000124812.


1. Zakres obowiązywania regulaminu
Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i
Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.
Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna
i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez
Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie,
gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.
2. Zawarcie umowy
Umowa sprzedaży zostaje zawarta z MARAT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością .
Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi zaproszenie do
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu złożenia oferty
nabycia produktów należy złożyć zamówienie. Za pomocą mechanizmów dostępnych w
naszym sklepie, mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka
zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach
dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z
dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu
składania zamówienia.
Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i
finalizujący zamówienie – składają Państwo zamówienie na produkty znajdujące się w
koszyku. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail
potwierdzającą otrzymanie zamówienia i jego przyjęcie do realizacji. Wraz z
otrzymaniem tej wiadomości zawarta zostaje umowa sprzedaży.
3. Język i zasady utrwalania umowy
Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim
Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące
zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo także sprawdzić informacje
dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta. Regulamin
udostępniany jest również na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w
sposób umożlwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.
4. Dostawa produktów
W niektórych przypadkach do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty
przesyłki. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z
nami firm kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach
dostawy oraz kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz
w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie naszego sklepu.
Zasadniczo istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem: Marat Sp. z
ograniczoną odpowiedzialnością , Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik, w godzinach 7:30 do
15:00
Nie wysyłamy produktów do paczkomatów.
5. Płatności
W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:
Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności
internetowych.
Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W
przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy
Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu.
Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie
pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.
Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o
zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych
rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w
trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce
informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.
6. Prawo do odstąpienia od umowy
Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z
informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy.
Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym
umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od
umowy nie przysługuje.
7. Zastrzeżenie własności rzeczy
Zamówione w sklepie produkty pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty
ceny sprzedaży.
8. Szkody powstałe podczas transportu
Dotyczy Konsumentów: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep
zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie.
Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami,
powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze
zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej
reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa
ustawowych praw (opisanych poniżej w punkcie dot. reklamacji) i ich zaspokojenia.
Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń
wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę
bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,
że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego – tzw. „quasi-konsumenci", czyli
przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów): ryzyko
przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu produktu przechodzi na
Państwa w momencie jego wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej
osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki. Nie ponosimy odpowiedzialności
za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia go do
przewozu aż do wydania go Państwu oraz za zawinione przez przewoźnika opóźnienie
w dostarczeniu przesyłki.
9. Reklamacje: zgodność towaru z umową / wady
Dotyczy Konsumentów: jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad. W
przypadku braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia
określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Na zasadach tam
określonych Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z
umową, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpić od umowy.
Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową ujawniony w ciągu 2
lat od jego dostarczenia, chyba że dla danego towaru określiliśmy dłuższy termin
przydatności do użycia – w takim przypadku obowiązuje ten dłuższy termin.
W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące
Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona
dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Reklamacje można składać:
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@grupamarat.pl
na piśmie na adres: MARAT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością , Brzezińska 8a,
44-203 Rybnik
kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu: 32/4328888
Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są
zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu
internetowego.
Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę
bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,
że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego – tzw. „quasi-konsumenci", czyli
przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów):
uprawnienia z tytułu rękojmi zostają utracone, jeżeli nie zbadali Państwo towaru w
czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił nas
niezwłocznie o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli
nie zawiadomiono nas niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku
zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Reklamacje można składać
drogą elektroniczną oraz pisemnie na adres wskazany powyżej. Ponosimy
odpowiedzialność wyłącznie za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia
umowy i ich normalne następstwa, nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu
utraconych korzyści. W stosunku do przedsiębiorców (z wyjątkiem przedsiębiorców
jednoosobowych korzystających z niektórych praw konsumentów) nasza
odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w
ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie – do
wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej z nami umowy
sprzedaży.
Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: mail: sklep@grupamarat.pl;
32/4328808; 32/4328803; godz; od: 7:30 do 14:30
10. Usługi świadczone drogą elektroniczną
W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania
asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia
multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci
Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie
możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy
zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z
aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie
wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne.
Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej
możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego
sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu
serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za
pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji
dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu
sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia
nieprawidłowości.
11. Kodeks dobrych praktyk
Dobrowolnie podporządkowaliśmy się „Kryteriom jakości Trusted Shops" dostępnym
pod niniejszym linkiem.
12. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego
sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie
dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym
adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów
konsumenckich”.
Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do
internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR).
Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi
Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów
wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
usług.
Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania
sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu
(Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.
13. Postanowienia końcowe
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych
praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego
Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących
przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą
zawsze ustawowe regulacje.
W przypadku Przedsiębiorców dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje
prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów.
W przypadku Przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub wyodrębnionych
podmiotów publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania
wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem
będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób
fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Bądźmy w kontakcie

Zapisz się do newslettera

* Pole obowiązkowe

* Pole obowiązkowe

* Pole obowiązkowe

Sklep MARAT