Jesteś klientem biznesowym?
To ustawienie dostosowuje asortyment oraz ceny produktów do potrzeb użytkownika
  • Jesteś klientem biznesowym?
    To ustawienie dostosowuje asortyment oraz ceny produktów do potrzeb użytkownika
  • 0Koszyk
Twoje produkty w koszyku
Twój koszyk jest pusty.

Dodaj do koszyka towary i kup je szybko, bezpiecznie i wygodnie.

Panel klienta

Ogólne warunki sprzedaży

 

 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OBOWIĄZUJĄCE W MARAT Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

1.1 Gdy w ogólnych warunkach sprzedaży używa się pojęcia Sprzedawca, oznacza to firmę MARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Brzezińskiej 8A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124812.

1.2 Gdy w ogólnych warunkach sprzedaży używa się pojęcia Kupujący, oznacza to osobę fizyczną lub prawną, która ze Sprzedawcą zawarła umowę sprzedaży towarów lub usług.

1.3 Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym może być zawarta na uzgodnionych przez strony warunkach odbiegających od postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. W takim przypadku pierwszeństwo mają indywidualnie uzgodnione warunki przed odpowiednimi postanowieniami ogólnych warunków sprzedaży.

1.4 Zawarcie umowy na warunkach niniejszych ogólnych warunków dochodzi po wyrażeniu na niego zgody przez Kupującego, potwierdzonej brakiem sprzeciwu do niniejszych warunków, złożeniem zamówienia które jednoznacznie jest potwierdzeniem przyjęcia warunków zakupu i dostaw, odbiorem faktury sprzedaży bez zastrzeżeń.

1.5 Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej „OW”) dotyczą zakupu towarów i usług, dokonywanych w MARAT Sp. z o.o. w Rybniku (zwaną dalej „Sprzedawcą”) oraz określają wzajemne relacje pomiędzy stronami, stanowiąc integralną część zawieranych umów.

1.6 Niniejsze OW obowiązują w odniesieniu do wszelkich zamówień składanych Sprzedawcy, bez potrzeby wskazywania na nie w każdym przypadku, co oznacza, że wyłączone jest bezwzględnie stosowanie ogólnych warunków sprzedaży także wówczas, gdy Kupujący nie zgłosił wobec nich odrębnego wyraźnego sprzeciwu.

1.7 Odstępstwo od stosowania niniejszych OW wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie przez Kupującego w uzgodnieniu ze Sprzedawcą od stosowania niniejszych OW ma moc wiążącą tylko i wyłącznie wobec konkretnego zamówienia i w żadnym wypadku nie może być traktowane przez Kupującego jako dokonane w stosunku do następnych zamówień składanych przez Kupującego.

1.8 MARAT Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż wyłącznie spółką osobowym, spółką kapitałowym oraz osobą fizycznym prowadzącym aktywną działalność gospodarczą, która nie jest zawieszona, w upadłości, w trakcie postępowania naprawczego, czy postępowania restrukturyzacyjnego. 

 

Przedmiot sprzedaży

2.1 Przedmiotem sprzedaży są określone w ofercie lub zamówieniu towary będące w obrocie Sprzedawcy lub usługi świadczone przez Sprzedawcę.

 

Zawarcie umowy

3.1 Zapytania ofertowe Kupującego są niezobowiązujące dopóki Kupujący nie złoży Sprzedawcy zamówienia w ustalonej przez Sprzedawcę drodze komunikacji.

3.2 Za równoważną z formą pisemną, rozumie się także złożenie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

3.3 Jeżeli strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych, brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zamówieniu, poczytuje się za akceptację warunków zamówienia przez Sprzedawcę bez zastrzeżeń.

3.4 W razie, gdy potwierdzenie zamówienia zawiera zmiany warunków określonych przez Kupującego, zamówienie zostaje zawarte z momentem zatwierdzenia zmian przez Kupującego.

 

Ceny

4.1 Dla wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami, jako wiążące bezwzględnie są ceny określone w zamówieniu przez Kupującego lub w oświadczeniu Kupującego o przyjęciu oferty Sprzedawcy.

4.2 O ile strony nie ustaliły inaczej ceny podane w ofertach lub zamówieniach są cenami netto.

4.3 Uzgodniona przez strony cena sprzedaży może ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku zmiany ceny dokonanej przez dostawcę zagranicznego lub dostawcę krajowego albo też w wyniku wystąpienia zdarzeń, na których zaistnienie Sprzedawca nie miał wpływu np. zmiana kursu walut, stawek celnych, podatkowych i innych tego rodzaju.

4.4 Strony ustalają, że warunkiem koniecznym i wystarczającym dla dokonania zmiany ceny jest zawiadomienie Kupującego ustalonymi drogami komunikacyjnymi o nowej cenie, a brak jego sprzeciwu w terminie 7 dni od daty zawiadomienia oznacza jego zgodę na zakup towaru w cenie wskazanej w zawiadomieniu.

 

Przedmiot umowy

5.1 Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność towaru i mu ten towar wydać, a Kupujący zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę. Powyższe odnosi się odpowiednio do usługi.

5.2 Towar do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży pozostaje własnością Sprzedawcy, zgodnie z art. 589 k.c.. Niezapłacenie ceny w uzgodnionym terminie będzie prowadziło do odebrania towaru przez sprzedawcę.

5.3 Jeśli w zapytaniu ofertowym, Kupujący dokładnie określił wymogi, jakie powinien spełniać towar, Sprzedawca jest zobowiązany podać w ofercie wszystkie informacje konieczne dla oceny, czy oferowane towary odpowiadają tym wymogom. Kupujący jest zobligowany do weryfikacji ofert Sprzedawcy pod względem ewentualnych błędów drukarskich lub nieumyślnych braków w zapisach, za które Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność.

5.4 O ile nie ustalono inaczej w zapytaniu ofertowym, Sprzedawca może złożyć ofertę wariantową lub alternatywną. Złożenie przez Sprzedawcę oferty wariantowej lub alternatywnej uznaje się za zapewnienie przez Sprzedawcę, że złożona przez niego oferta wariantowa lub alternatywna jest całkowicie równoważna pod względem prawnym i technicznym ofercie złożonej zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

5.5 Jeżeli w zamówieniu lub zapytaniu Kupującego nie zostaną ustalone żadne dalej idące wymagania, to w takim przypadku należy dostarczyć towary posiadające jakość zgodną z normami EN, PN lub ich odpowiednikami, jeżeli dla danego towaru obowiązujące przepisy wymagają zachowania tego rodzaju norm.

 

Zakres świadczenia

6.1 Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z zamówionym towarem także wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty jakości, deklaracje zgodności, dokument gwarancji a także inne dokumenty określone przez Kupującego.

 

Dostawa

7.1 Miejscem wykonania zawartych zamówień jest siedziba Kupującego, chyba, że wyraźnie ustalono inne miejsce wykonania.

7.2 Termin dostawy określony jest w zamówieniu lub w korespondencji towarzyszącej.

7.3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę uniemożliwiającą dostawę w oznaczonym terminie, spowodowaną przyczynami, na które Sprzedawca nie miał wpływu, takimi jak: strajk, lokaut, złe warunki atmosferyczne, blokady dróg , zamach terrorystyczny, działania wojenne, epidemie inne przyczyny wynikłe z ograniczeń wprowadzonych przez władze.

7.4 Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą faktycznego wydania towaru Kupującemu w miejscu jego przeznaczenia.

7.5 Dostarczenie towaru w innym miejscu, skutkuje przejściem ryzyka na Kupującego. W takim przypadku koszty ubezpieczenia towaru na czas przewozu oraz koszty przewozu obciążają Kupującego.

7.6 Pokwitowanie dostawy towaru stanowi potwierdzenie należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę.

7.7 Sprzedawca przyjmuję, że osoba podpisująca stosowne dokumenty dostawy jest do tego prawnie umocowana przez Kupującego.

 

Kary umowne i odstąpienie od umowy.

8.1. Uzgodnione terminy sprzedaży lub dostawy są bezwzględnie wiążące. Uznaje się je za dotrzymane, jeżeli towar w ustalonym terminie zostanie wydany Kupującemu w jego siedzibie lub pod innym uzgodnionym adresem.

8.2 Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, wówczas Kupujący zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia. Zapłata kary umownej nie zwalnia Kupującego od roszczeń Sprzedawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, do pełnej wartości poniesionej straty oraz dochodzenia roszczeń z tytułu Lucrum cessans oraz Damnum emergens.

8.3 Kary umowne wymagalne są w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania Kupującemu do ich uiszczenia lub w innym terminie, określonym w żądaniu Sprzedawcy.

 

Rękojmia za wady, gwarancja jakości, reklamacja

9.1 Sprzedawca zapewnia, iż wszystkie towary sprzedawane przez niego są dobrej jakości, są produktem bezpiecznym i posiadają cechy, które czynią je przydatne do umówionego użytku.

9.2 W przypadku gdyby się okazało, iż sprzedany towar ma wady, a wady te nie powstały z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, Sprzedawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad.

9.3 Pod rygorem utraty praw płynących z rękojmi Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu.

9.4 Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w terminie 12 miesięcy od daty zakupu towaru.

9.5 Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność tytułem utraconych korzyści Kupującego w związku z wadliwym towarem lub usługą.

9.6 Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Kupującego tytułem doradztwa i ekspertyz, które nie były ujęte w przedmiocie zamówienia lub nie zostały przekazane formalną drogą.

9.7 Sprzedawca wyłącza wszelką odpowiedzialność tytułem powstałych wad w związku z niewłaściwą eksploatacją i użytkowaniem przedmiotu zamówienia przez Kupującego.

9.6 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi określona przepisami powszechnie obowiązującymi zostaje ograniczona do postanowień niniejszych ogólnych warunków.

 

Prawa osób trzecich

10.1 Sprzedawca zapewnia i przejmuje pełną odpowiedzialność za to, że w wyniku dostarczenia towaru, żadne prawa osób trzecich nie zostaną naruszone, ani też nie zostaną wobec Kupującego podniesione jakiekolwiek roszczenia ze strony osób trzecich.

 

Faktury i płatności

11.1 Wszystkie faktury Sprzedawcy muszą być wystawione zgodnie z przepisami, w tym przepisami o VAT po odebraniu towaru bez zastrzeżeń przez Kupującego.

11.2 Za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

Siła wyższa

12.1 Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej.

12.2 Wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej oraz jego wpływ na wykonanie Umowy i powstanie szkody musi być wykazane przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą i potwierdzone przez drugą Stronę.

12.3 Za Siłę Wyższą uważa się wszystkie zdarzenia zewnętrzne, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności działania wojenne, akty terroru, rozruchy, klęski żywiołowe, epidemie, decyzje organów władzy państwowej lub jakiekolwiek inne zdarzenie losowe, w wyniku którego nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne

bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych. Czas, w którym trwają te wydarzenia będzie odpowiednio uwzględniony w harmonogramie i zapisach niniejszej umowy.

12.4 Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej, zobowiązana będzie do:

1) niezwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o tym fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takiego zdarzenia;

2) przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów.

12.5 Gdy działanie Siły Wyższej ustanie, druga ze Stron powinna zostać powiadomiona o tym fakcie w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Niedopełnienie powyższego wymogu spowoduje utratę prawa do powoływania się na wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej.

12.6 Każda ze Stron dołoży wszelkich starań, aby skrócić czas opóźnienia

12.7 W przypadku uzasadnionego powołania się na Siłę Wyższą oraz braku możliwości dalszego wykonywania Umowy spowodowanego wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej, Kupujący zapłaci Sprzedającemu za Towary lub usługi wykonane do daty wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej uwzględniając przy ich rozliczeniu zasady określone w Umowie.

12.8 Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku utrzymania się sytuacji epidemicznej lub wprowadzeniu przez kraj danej strony stanu wyjątkowego, klęski żywiołowej, przystąpią do zmian warunków umowy w zakresie rzeczowym i terminowym co do których realizacja nie jest możliwa w nawiązaniu do zaistniałego zdarzenia.

 

Klauzula antykorupcyjna

13.1 Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

13.2 Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

13.3 Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działają w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, ani nie upoważniała, a także nie dokona, nie zaproponuje, ani też nie

 

obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową lub inną, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:

  1. a) żadnemu członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi danej Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,
  2. b) żadnemu funkcjonariuszowi państwowemu rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;
  3. c) żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;
  4. d) żadnemu agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też
  5. e) żadnej innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

13.4 Strony są zobowiązane do natychmiastowego informowania się wzajemnie o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu. Na pisemny wniosek jednej ze Stron, druga Strona dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania drugiej Strony, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami tego paragrafu.

13.5 W celu należytego wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.

13.6 W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania niniejszej Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, MARAT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo przeprowadzenia audytu antykorupcyjnego Wykonawcy/Kontrahenta, w celu weryfikacji przestrzegania przez Wykonawcę/Kontrahenta postanowień niniejszego Paragrafu, w tym w szczególności w celu wyjaśnienia wszystkich kwestii dotyczących działania lub działań korupcyjnych.”

 

Obowiązek informacyjny

14.1 Każda ze stron zawierając umowę sprzedaży, potwierdza tym samym, że Sprzedawca - jako administrator jej danych osobowych - podał jej informacje dotyczące m.in. celów, podstaw prawnych, zasad przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących jej w związku z tym praw, dodatkowo informując ją, że ich treść jest zgodna z klauzulą informacyjną obowiązującą w MARAT Sp. z o.o. , dostępną na stronie - pod linkiem http://grupamarat.pl/rodo/ .

 

Wymogi prawne w stosunku do stron

15.1 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

15.2 W przypadku jakichkolwiek sporów czy rozbieżności między Stronami będą one starały się je rozwiązywać w drodze polubownej. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie polubownego rozwiązania sporu, sprawy będą rozstrzyganie przez właściwy według siedziby Sprzedawcy Sąd Powszechny.

Zapisz się do newslettera

Otrzymaj 5% rabatu na zakupy!

* Pole obowiązkowe

* Pole obowiązkowe

* Pole obowiązkowe

Sklep MARAT